Ban Lãnh đạo công ty

Ngày cập nhật: 22/05/2017

 

 

Danh sách Ban Lãnh đạo công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Huế gồm:

 

I. Hội đồng Quản trị

1. Ông Vũ Ngọc Ánh                   - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

II. Ban Tổng Giám đốc

1. Ông Nguyễn Duy Hưng          - Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc

2. Ông Lê Minh Hà                     - Phó Tổng Giám đốc

3. Ông Nguyễn Tường Huy        - Phó Tổng Giám đốc

 

III. Người đại diện Pháp luật: 

Ông Nguyễn Duy Hưng          - Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc